ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2565 เปิดดู 1249 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation)

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook live fanpage D-พอ (https://www.facebook.com/DPorDesign) ดำเนินการจัดประชุมโดย กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization) มีหัวข้อบรรยาย 2 หัวข้อ ประกอบด้วย 
 1) ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่" โดย ดร.จริญญา สายหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่" โดย ดร.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนา โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 อย่างไรก็ดี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะนำความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายในการประชุมครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัด  การจัดทำแนวทางติดตามและการประเมินผล ในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้านการท่องเที่ยว เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป