ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565 เปิดดู 1257 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (คณะวิทยาการจัดการ สำนักวิชาการท่องเที่ยว) 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(คณะวิทยาการจัดการ สำนักวิชาการท่องเที่ยว) 
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
               โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ น.ส.มณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และคณะอาจารย์
จากสำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามครั้งนี้
               ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และการบริการระดับพื้นที่และท้องถิ่น พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการพัฒนางานวิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ ให้บริการสังคมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน-สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลางหรือ OTOP/SMEs สู่สากล