ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2565 เปิดดู 1195 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation)
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา  แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่(SDG Localisation) มีกำหนดการจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล(Zoom Webinar) จัดโดย คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(กพย.) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ให้หน่วยงานที่มีภาระกิจเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมถึงเพื่อหารือแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้า(SDGs) ให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในจังหวัด ตลอดจนเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ จังหวัดเชียงรายบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
               โดยในการประชุมวันนี้ เป็นครั้งที่ 4 มีการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่” โดยวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งมีการสรุปภาพรวมการประชุมฯ และดำเนินการต่อไป ด้วย