ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Community Design (วันแรก)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop
โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Community Design (วันแรก)
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนในชุมชน โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) ภายใต้กรอบแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอัจฉริยะ (Smart Tourism Village) ณ บ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565
               โดยชุมชนนี้ เป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 ชุมชนต้นแบบเพื่อออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจาก 76 ชุมชน
ทั่วประเทศ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยรวมไปถึงกระบวนการความคิดที่ชาญฉลาด มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพ และบริบทของพื้นที่ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ
1.Smart Culture
2.Smart Experience
3.Smart Facilities
4.Smart Environment
5.Smart Safety
6.Smart Partnership
และได้มีแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) ของบ้านโป่งศรีนคร 4 ด้าน คือ
1.การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
2.การออกแบบถังขยะ
3.การออกแบบซุ้มประตู
4.การออกแบบป้ายข้อมูลและป้ายบอกทาง