ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2565 เปิดดู 1252 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความต้องการ และปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ


 
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความต้องการ และปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความต้องการ และปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ต้นแบบ และศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อความยั่งยืน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการประชุมฯครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด
               การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่
1) เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานและบริบทการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ต้นแบบ
2) เพื่อศึกษาความต้องการของด้านท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
3) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของด้านท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและกำหนดเป้าหมายการการพัฒนาจังหวัดเชียงราย   
4) เพื่อสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ (Flagship Project) ด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย5ปี คือ “เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล”