ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2565 เปิดดู 1233 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการแถลงผลการศึกษา โครงการ “โมเดลการจัดทำมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการแถลงผลการศึกษา โครงการ “โมเดลการจัดทำมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการแถลงผลการศึกษา โครงการ “โมเดลการจัดทำมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
               สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้รับงบประมาณปี 2564 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพ.) เพื่อจัดทำโครงการ “โมเดลการจัดทำมูลค่าทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ตามโครงสร้าง กิจกรรมทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ ปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบริการสปาน้ำพุร้อน ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน้าโครงการฯ จึงได้จัดประชุมฯการแถลงผลการศึกษาของโครงการดังกล่าว