ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565 เปิดดู 1306 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
               ในที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันเสนอมาตรการการเตรียมความพร้อม และการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไข
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัด  โดยเน้นมาตรการเชิงรุกในการจัดการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะและด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้นการเสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1และ2  แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงราย  และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด 
               อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เน้นย้ำในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็นช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการใช้สื่อในพื้นที่ทุกช่องทาง ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านหอ กระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน และช่วงดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดั้งนี้
1.ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2565 ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 พื้นที่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 รวมถึงวางแผนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาชน
2.ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกกันน็อค เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดตั้งจุดตรวจ จุดอำนวยความสะดวก จุดบริการริมถนนบริการประชาชน และเพิ่มด่านชุมชน โดยให้ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน
3.ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2565 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 พื้นที่จังหวัด อำเภอ จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนน