ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เปิดดู 1307 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ซึ่งการประชุมนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางผังนโยบายระดับประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป โดยในการประชุมฯมีกิจกรรมหลักดังนี้
- การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเรื่อง "โอกาสการพัฒนาประเทศ ภายใต้บริบทโลกยุคใหม่"
- (ร่าง) วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา