ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1317 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับ (JOINT KPls) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับ (JOINT KPls) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับ (JOINT KPls) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้อำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับ (JOINT KPls) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 การประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยจัดทำตัวชี้วัดตามนโยบายที่สำคัญ (Agenda) 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การลดก๊าซเรือนกระจก, กลุ่มที่ 2 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งหมด) และกลุ่มที่ 3 การท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว)
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมการจัดทำตัวชี้วัดฯ ในกลุ่มที่ 3 การท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว) มีห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเป้าหมาย 4 ประเด็น ด้วยกัน คือ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม, รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจท้องถิ่น, รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำเพิ่มขึ้น ภาพรวมตัวชี้วัดประเด็นรายได้จากการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (จำนวนเงินที่ผู้เยี่ยมเยือนขาวไทยใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการต่างๆ ระหว่างการเดินทางซึ่งครอบคลุมรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มิใช่ถิ่นที่อยู่ปกติ ทั้งแบบพักข้างคืนและเช้าไปเย็นกลับ) และรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (จำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการต่างๆ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว)