ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
              นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ
               การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565 ได้มีการรายงานผลการดำงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และได้พิจารณาการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่สำนักงบประมาณได้โอนจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามหลักเกณฑ์การโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้รับจัดสรรทั้งหมดแล้ว งบประมาณ 5,500,000 บาท 
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ โดยได้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ จากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 120 วัน และแบ่งการเบิกจ่าย เป็น 3 งวด นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แจ้งปฏิทินการลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 โดยเบื้องต้นมีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการของสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นี้