ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1251 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA) ของจังหวัดเชียงราย ภายใต้ โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ  ณ ห้องประชุมธรรมลังก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ
               ซึ่งการประชุมฯในครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญคือ
-ภาพรวมการประเมินสถานภาพหน่วยงานของรัฐในการเป็น ระบบราชการ 4.0 ในจังหวัดเชียงราย (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2565
-ระดมความคิดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน การประเมินสถานภาพหน่วยงานของรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในจังหวัดเชียงราย (PMQA 4.0) หมวด1 - 7 ปี 2565
               ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละหมวด และนำเสนอตัวอย่างการทำข้อมูลเพื่อให้จังหวัดได้คะแนนที่มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยกำหนดแนวทางในการสนับสนุนข้อมูลของทุกส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาระบบราชการให้เป็น 4.0 ตามกำหนดเวลาต่อไป