ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1251 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
               การประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และเชื่อมต่อสัญญาณการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มายังห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
ในการประชุมได้แจ้งถึงการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 โดยติดตามผลการดำเนินงานตาม ข้อสั่งการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 จากการลงพื้นติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดเชียงราย รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานการบริการ พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม และความก้าวหน้าโครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่มจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการติดตามการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2566 และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2567
               ในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เสนอจัดทำโครงการสร้างชุดข้อมูลการท่องเที่ยว และสื่อเชิงสร้างสรรค์ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยว ของพื้นที่เวียงหนองหล่มและพื้นที่โดยรอบ งบประมาณ 3,000,000 บาท ใน สถานะเสนอขอรับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอยู่ระหว่างรอรับการสนับสนุนงบประมาณ และได้รายงานแผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองกหล่ม ตั้งแต่ปี 2567 ด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำนักงานฯ เป็นผู้ขอรับงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประสบการณ์ (Creative Experiential Design) ด้านการอนุรักษ์ แหล่งเมืองเก่าโบราณคดีและธรณีวิทยา 
2) การพัฒนาระบบการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มและบริเวณโดยรอบ
3) การประเมินและแผนปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เวียงหนองหล่มและพื้นที่โดยรอบ