ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2565


วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

        นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุม

        ในที่ประชุมหารือพิจารณาเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ การกำหนดการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนมิถุนายน 2565, ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงรายในเดือนพฤษภาคม 2565, การสรุปภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนด้านจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565,   การสรุปรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน เมษายน 2565, การสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และสรุปสาธารณภัยประจำเดือนพฤษภาคม 2565,  การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย, การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน, การประเมินองค์กรคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ประเมิน 9 ขั้นตอน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2559 - 2565), งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3  และเรื่องชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
        ทั้งนี้ นโยบายเร่งด่วนของจังหวัดเชียงราย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงรายได้ปิดสถานการณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2565 โดยมีตัวเลขจุดความร้อน (Hot spot) ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565 เกิดขึ้น จำนวน 25 ครั้ง  ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ, ด้านอุบัติภัยบนท้องถนนจังหวัดเชียงรายได้กำหนดยุทธศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับด่านชุมชนและชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน เพื่อที่จะนำพาผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงในหมู่บ้านให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถลดจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์, ด้านการจัดการสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญและดำเนินการฉีดวัคซีน ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่ม 608 โดยจังหวัดเชียงรายสามารถทำได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำมาใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คือ เจอ แจก จบ, ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ 1 ห้วง พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเริ่มดีขึ้น และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตั้งแต่มีนาคม – พฤษภาคม 2565 มีการจัดอีเว้นท์และงานสำคัญต่าง ๆ จังหวัดเชียงรายมีนโยบายเติมเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและให้ผู้ประกอบการในทุกแขนงได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกด้วย