ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1364 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)


วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดี
กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์            

             กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน “กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)” ถือได้ว่ามีความสำคัญตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี โดยการจัดมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด และประจำอำเภอ เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ในการส่งเสริมเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาต่อไป อุปกรณ์กีฬาที่กรมพลศึกษาจัดมอบให้ในครั้งนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตเยาวชน และประชาชน ตลอดจนเครือข่ายกีฬา ชมรมกีฬา และชุมชนต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬา และแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น