ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร และนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การวางแผนและปฏิบัติงานของกรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  
               ในที่ประชุม มีการเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาอุดสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอีก ๕ ปีข้างหน้า" โดย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดย นางสาวเพียรจิต สิงห์โทราช ที่ปรึกษาโครงการฯ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จากวิทยากร ได้แก่
๑.ประเด็นการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและสากล โดย นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒. ประเด็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของตลาด โดย นางดวงกมล จันสุริยวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
๓.ประเด็นการยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทุกมิติด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล โดย นายสาวิตร สุทธิพันธุ์ Client Solutions Executive บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
รวมทั้งวิทยากรร่วมตอบคำถามจากผู้เข้าร่วม เพื่อนำไปพิจารณาจัดทำแผน และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการต่อไป