ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1245 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร และนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Cloud Meeting จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำโครงการ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้การจัดทำและนำเข้าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
               โดยในที่ประชุม มีบรรยายให้ทราบถึงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่สำคัญ ชี้แจงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต (5) ประเด็น การท่องเที่ยว(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา(พ.ศ. 2561 - 2580) แนวทางการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ รวมทั้งร่วมตอบคำถามผู้เข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯ ต่อไป