ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม ประชุมเผยแพร่ผลการวิจัย แนวทางการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม ประชุมเผยแพร่ผลการวิจัย แนวทางการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม ประชุมเผยแพร่ผลการวิจัย แนวทางการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทย เพื่อความยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนไชย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               ตามที่สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ (บทช.) กลุ่มเรื่อง การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ (สอวช.) ได้ดำเนินการวิจัย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ องค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน โดยมี ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่
โครงการย่อยที่ 1: การทดลองโมเดลการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อ ความยั่งยืน
โครงการย่อยที่ 2: การทดลองระบบสนับสนุนงานอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน มีพื้นที่ดำเนินงานวิจัย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล และคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ