ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1319 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การอบรม “ลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

              สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับชมรมกีฬาผู้สูงอายุลีลาศ จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมการอบรม “ลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ” กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้าน สุขอนามัยตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

             การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงรายได้บูรณการความร่วมมือกับชมรมกีฬาผู้สูงอายุลีลาศ จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุดูแลรักษา สุขภาพ โดยใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรม นันทนาการ
            สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 91 คน จากผู้ที่สนใจเข้าร่วม อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดเชียงราย ในการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วย