ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2565 เปิดดู 1244 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว รุ่นที่ 2


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2565 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอาภาพร พลเยี่ยม และนายณัฐดนัย จันทนสกุลวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ (The Royal City Hotel) ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

          โดยการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการเป็นล่ามใกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แห่งอนุสัญญาหลักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนว่าด้วยกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights, 1996 : ICCPR) และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 อันถือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับประเทศต่อไป