ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาเร่งด่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาเร่งด่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ
กรณีศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาเร่งด่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีกำหนดจัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง เคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหากรณีการทับซ้อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่ อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมทั้งประสานการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย ด้วย