ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 เปิดดู 1307 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 5


 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

          เวลา 09.00 น. นายเสริฐ  ไชยยานันตา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวศรินญา วิชัยปะ เจ้าหน้าที่สถิตินักท่องเที่ยว ร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

          สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรมการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญเพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร/การพัฒนาจังหวัดหรือประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริหารให้ความสนใจ (Pain Point) โดยมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน เพื่อนำมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และรายงานปัญหาอุปสรรค