ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เปิดดู 1242 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเวทีระดมความคิดเห็น (เวทีนักคิด) ด้านการบริหารงานเชิงกลยุทธ์


 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

          เวลา 09.00 น. นายเสริฐ  ไชยยานันตา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็น (เวทีนักคิด) ด้านการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมเวียงชัยนารายณ์ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย ชั้น 2 อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายญาณวุฒิ สุดพิมพ์ศรี นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานในการประชุม

          อำเภอเวียงชัย ประกาศใช้แผนพัฒนาอำเภอเวียงชัย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอำเภอ (วิสัยทัศน์อำเภอ) คือ “เมืองแห่งการเกษตร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งปลาพันธุ์ดี สังคมมีคุณภาพ” ภายใต้เป้าประสงค์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม, ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ “หนองหลวง” ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม, ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา, สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเพื่อปรุบปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนกำหนดแผนงานโครงการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในด้าน

  1. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
  2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร (ข้าวหอมมะลิ, ปลา)
  3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืนบนฐานทุนทางสังคม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของล้านนา