ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานเลขานุการ กรอ. เชียงราย


 

วันที่ 14 กันยายน 2566
     เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเลขานุการ กรอ. เชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
     ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย