ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานแถลงการประกาศรับรองเชียงราย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก


 

 

 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
          เวลา 17.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแถลงการประกาศรับรองเชียงราย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (องค์การมหาชน) และนางสาวอิ่มฤทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
          สำหรับการแถลงข่าว สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 1.การนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสู่เวทีโลกด้วยแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาดำเนินการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงรายกำลังดำเนินการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 ส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบอย่างยั่งยืนต่อไป 2.นโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 3.เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบเพื่อขับเคลื่อนเมือง ด้วยแนวคิดเชียงรายวิถี กินรู้ อยู่ แบ่งปัน สู่ความยั่งยืน 4.เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (องค์การมหาชน) อพท. มีความพร้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเชียงราย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านการออกแบบ และ5.เชียงรายเมืองสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์