ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 1307 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรม Park Run Thailand สัปดาห์ที่ 168 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567


 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 07.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรม Park Run Thailand  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต สร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สร้างความสามัคคี ลดปัญหาด้านการสาธารณสุขของประชาชน โดยครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 168 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มีอำเภอที่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 8 อำเภอ โดยมีผู้เข้ากิจกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 148 คน ประกอบด้วย
           1. สนามฮักวิ่งแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จำนวน 21 คน
           2. สนามวิ่งที่ป่าแดดกัน อำเภอป่าแดด จำนวน 10 คน
           3. สนามวิ่งชิวๆชมวิวน้ำโขง 3 แผ่นดิน อำเภอเชียงแสน จำนวน 19 ตน
           4. สนามเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จำนวน 23 คน
           5. สนามวิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านกู่@เวียงป่าเป้า  อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 13 คน
           6. สนามวิ่งอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จำนวน 15 คน
           7. สนามสวนสาธารณะหนองบัวบอน อำเภอเวียงชัย จำนวน 27 คน
           8. สนามห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จำนวน 20 คน