ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2567 เปิดดู 1316 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรม Park Run Thailand สัปดาห์ที่ 174 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2567


 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2567
               เวลา 07.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรม Park Run Thailand  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต สร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สร้างความสามัคคี ลดปัญหาด้านการสาธารณสุขของประชาชน โดยครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 174 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2567 มีอำเภอที่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 7 อำเภอ โดยมีผู้เข้ากิจกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 148 คน ประกอบด้วย
               1. สนามวิ่งชิวชิวชมวิวน้ำโขง 3 แผ่นดิน อำเชียงแสน จำนวน 21 คน
               2. สนามวิ่งที่ป่าแดดกัน อำเภอป่าแดด จำนวน 23 คน
               3. สนามวิ่งห้วยซ้อ อำเชียงของ จำนวน 22 คน
               4. สนามเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จำนวน 17 คน
               5. สนามโรงเรียนบ้านแม่จัน อำเภอแม่จัน จำนวน 29 คน
               6. สนามอำเภอดอยหลวง จำนวน 8 คน
               7. สนามหนองน้ำสาธารณะหมู่ 1 สันสลีก อำเภอพญาเม็งราย จำนวน 28 คน