ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2567 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) ภายใต้ Key : "Bringing youth to the table for the next decade"