ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2567 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569