ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1370 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ให้สัมภาษณ์แก่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์แก่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ