ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรองผู้ว่าราชการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน พร้อมกับนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย