ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปสู่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแนวคิดอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย อำเภอละ 1 ผลิตภัณฑ์และสะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย GCLUB