ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (หอปรัชญารัชกาลที่ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย สูตรบาคาร่า