ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย KUBET

Download File