ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.)

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย