ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1319 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ต.แม่เจดีย์ อ.เมืองเชียงราย หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย และบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย