ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1322 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกุลนภัสสร์ นิจจา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย