ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2 จัดที่ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญาเม็งราย ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชาติพันธุ์เดียวกัน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารายได้ เนื่องจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์แห่งใหม่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ซึ่งชาติพันธุ์ไทลื้อมีความเป็นอัตลักษณ์ทางด้าน การแต่งกาย อาหาร วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้เป็นสิ่งดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเกิดการอนุรักษ์ หวงแหน รักษา สืบทอดและ คงไว้ซึ่งชาติพันธ์อีกด้วย ภายในงานมีการประกวดการแต่งกายแบบชาติพันธ์ไทลื้อ การแสดงของชาติพันธุ์ไทลื้อ ขบวนแห่ชาติพันธุ์ไทลื้อ 10 ขบวน การจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นมา ของเครื่องแต่งกาย อาหารและความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ไทลื้ออีกด้วย