ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด” ในวันธรรมเสวนะ (วันพระ)

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด” ในวันธรรมเสวนะ (วันพระ) โดยมีนายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธาน ณ วัดป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ มีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี และมีสันติสุข โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา สามารถน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เป็นสถาบันหลักของชาติคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป