ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2563 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บ้านห้วยทรายขาว บ้านร่องบอน บ้านโป่งแดง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-16.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหาร CBT เชียงราย ลงพื้นที่บ้านห้วยทรายขาว บ้านร่องบอน บ้านโป่งแดง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังปัญหาอุปสรรคของพื้นที่เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย