ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 4/2564


วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติระยะ20ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐)