ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เชิญประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพจังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561