ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมประชาคม เทศบาลนครเชียงราย


วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายวัชรากร นาคทองสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมประชาคม เทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคตของเทศบาลนครเชียงราย อีกทั้งเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)