ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


วันพุทธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มนาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  และนายวัชรากร  นาคทองกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อนำเสนอข้อมูลครัวเรือนเปราะบางที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการคัดกรอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผน แก้ไขปัญหา พัฒนาสมาชิกในครัวเรือน อีกทั้งร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย