ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564


โครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช

นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค) ประจำปี 2564

            เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ ๒ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปีและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ตค) เป็นประจำทุกสองปี

            ดังนั้น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการวางแผนพัฒนาทุกระดับอย่างจริงจังโดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลฯ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนําเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (โควิด-๑๙) และเพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดเชียงรายได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย