ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1321 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 4/2564


วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
            นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 4/2564 ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน 
ซึ่งมีการแจ้งให้ทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ของจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการฯ มีการพิจารณาการเปลียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของจังหวัดเชียงราย ผลตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้แนวทางและหลักการเสนอโครงการฯ ถึงการต้องได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ก่อนของบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติ และการไม่เสนอโครงการจากประเภทงบประมาณพื้นที่และหน่วยงานแบบขนานทับซ้อนเพื่อเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ