ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1319 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมรับฟังหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน


 

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมรับฟังหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจาก กรมการท่องเที่ยวได้มีการดำเนินงานกิจกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นประจำทุกปีซึ่งได้มีการดำเนินการทั้งในรูปแบบการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพื้นที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจึงเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย