ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1366 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 5/2564


ประชุมคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 5/2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
        นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 5/2564  ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบถึงการประกาศผลการสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) ของเชียงราย ในด้านการออกแบบ (Design) เรื่องสืบเนื่อง มีการนำเสนอการปรับปรุง (ร่าง) แผนที่นำทางขับเคลื่อนเชียงรายเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดงานเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 และเรื่องพิจารณา การนำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ