ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1365 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks Network : TGN) ครั้งที่ 2


วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
          นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรม ของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks Network : TGN) ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom จัดโดย กรมทรัพยากรธรณีวิทยา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มี สำนักงานจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัด ของแต่ละจังหวัดรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกว่า 60 หน่วยงาน ในการร่วมกันนำเสนอร่าง ประเด็นถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ทางธรณีที่มีศักยภาพ สู่อุทยานธรณีระดับท้งถิ่น ยกระดับสู่ระดับประเทศไทย และเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ต่อไป