ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1368 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Saas) และการอบรมการใช้งานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ


วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. 
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Saas) และการอบรมการใช้งาน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting มีการบรรยาย เรื่อง “ระเบียบสารบรรณใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ” และอบรมการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นใหม่ และกำหนดการปรับปรุง และ สาธิตการใช้ใช้งานเบื้องต้น เช่น การลงนามด้วย Digital Signature และการรับ-ส่งด้วย e-mail Saraban เป็นต้น