ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1323 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วม "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 (Chiang rai sustainable design week) ในกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนเมืองเชียงราย สู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก”


วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.
              นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะ์นโยบายและแผน เข้าร่วม "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 (Chiang rai sustainable design week) ในกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนเมืองเชียงราย สู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมทั้งสะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
และพิธีเปิดงานนิทรรศการ CULTURE ALERT NATURE ALIVE วัฒนธรรมนฤมิตร ชุบชีวิตธรรมชาติ ณ อาคารแสดงนิทรรศการและศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว ซึ่งพิธีเปิดงาน มีการแสดงการบรรเลงสดบทเพลงชุด “นาค น้ำ น่าน” และ “Legend of Chiang Saen” การเดินแฟชั่นและเยี่ยมชมนิทรรศการจากผลงานออกแบบ
โดยกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ในระดับชาติเชื่อมโยงระดับนานาชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์